Yoga Sutras of Patanjali Danish

 

 Verdensanskuelsen bag Patanjalis værk er almen indisk: Mennesket lever i den samsariske lidelse på grund af den af uvidenhed foårsagede karmiske energi. Forløsningen indtræffer ved erkendelsen af åndens absolutte forskellighed fra den manifeste psykisk-fysiske verdensudfoldelse - her indarbejdet i rammerne af det klassiske Samkhya-system. Det er Patanjalis selvstændige indsats at have foretaget en synkretisme af forskellige heterogene etisk-meditative metoder der hver især anses for virkningsfuld til opnåelsen af dette mål. Formålet med at dyrke yoga er at opnå den transcendente tilstand hinsides den normale bevidsthed, hvor den frigjorte sjæl, eller ånden, er totalt isoleret fra ethvert bevidsthedsobjekt i erfaringsverdenen hvormed den bevidste tanke (tænkeorganet) naturligt, men fejlagtigt, identificerer sig. Dette sker ved at hæmme og standse de fem forskellige former for bevidsthedsaktivitet, dels ved at man stabiliserer den, dels ved at man forholder sig indifferent overfor bevidsthedsindholdet. Den absolut koncentrerede tilstand (samadhi), absorptionen, lader sig endvidere opnå ved hengivenhed til Gud, idet man herved stabiliserer sin tankegang i og med at man forhindrer den i at blive distraheret af en række forskellige forstyrrende momenter. En tredje vej til erhvervelse af samadhi sker ved at den stabiliserede tanke identificerer sig med et fra sig selv forskelligt objekt. Absorptionen fuldbyrdes først når alle de karmisk betingede bevidsthedsenergier overvindes i og med at den skelnende erkendelse vokser i klarhed. Af de fem nævnte former for bevidst tankeaktivitet som forhindrer samadhi er de fem former for vrangforestilling de alvorligste, for så vidt som de forårsager den karmiske energi der fastholder den uvidende i genfødslernes rundgang. Denne uvidenhed kan kun ophæves ved den klare erkendelse der skelner mellem ånden på den ene side, erfaringsverdenen på den anden. Fra en ny synsvinkel ligger midlet til opnåelse af den forløsende skelnen i de otte "klassiske" led af den yogiske etik-meditative selvdisiciplin, dvs. de fem bud osv. Der tilkommer de tre sidste introverte yoga-led (koncentration, meditation og "absorption ') en særlig betydning, idet de samlet under et gør det muligt for en yogi gradvist at opnå kontrol over en lang række mentale og fysiske fænomener. Alligevel hører disse magiske kræfter hjemme på det niveau hvor samadhi endnu ledsages af karmisk betinget bevidsthedsaktivitet. Man bør derfor helst omfatte disse evner med den tidligere nævnte form for indifferens. Den skelnende erkendelse er vigtigere for frelse. Det afsluttende kapitel - hvis traditionelle titel er mindre træffende - indeholder i hovedsagen et antal uddybende bemærkninger til det forudgående samt en række polemiske afsnit, bl.a. rettet mod buddhistemes benægtelse af omverdenens realitet.

Commentary: Sektion II er ikke oversat til dansk så vi bringer den engelske udgave.

You have access to this content Visit Netspirit.

You have access to this content Download from YSP Archive.