1.23
isvara-pranidhanad va

predanost Uzvišenom je jedan od nacina da se
dostigne usredsredjenost - duhovna prikupljenost

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad